Resultaten van Baer Koumans.

40m AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond8.45 sec.JMP 17,04 km/h
21 mei 2017Athletics Champs Roermond8.6 sec.JMP 16,74 km/h
40m hrd AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.40 sec.JMP 15,32 km/h
21 mei 2017Athletics Champs Roermond10.3 sec.JMP 13,98 km/h
Meters maken 4min AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond875.00 m.JMP
21 mei 2017Athletics Champs Roermond850 m.JMP
Vortex werpen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond9.50 m.JMP
21 mei 2017Athletics Champs Roermond12,00 m.JMP
Fietsband Slingeren AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond8.00 m.JMP
21 mei 2017Athletics Champs Roermond9,50 m.JMP
Hurk Hoogspringen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond0.65 mJMP
21 mei 2017Athletics Champs Roermond0,60 mJMP
Hoogspringen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond0.85 m.JMP
Meerkamp pupillen AC23 september 2017Club Kampioenschappen Roermond397 punten.1eJMP
21 mei 2017Athletics Champs Roermond320 punten.3eJMP